Breaking

Thursday, February 25, 2021

ARUNDHATI GOLD SCHEME : GovtofAssam

ARUNDHATI GOLD SCHEME : GovtofAssam

Arundhati Gold Scheme by Govt of Assam. "Arundhati" Axom sarkarar eta Abhilakhi scheme, ji scheme r jariyate 40 hajarkoi pratijora na-bibahita kainai son kinibar babe sarkari subidha pay.

kintu kenekoi apunio hei hubidha lobo paribo? kenekoi registration karibo? kone kone pabo? Eibur hokolubor iyate janibo paribo.

Deshar besibhag prantotei balyabibah, bhunhatya, joutok adir babe samajik durdashare jarjarito hoi ase, kintu asomia samaj byabastha ei hamuhar para mukta hoi ase jar babe ami hokoloe houbhagyaban.
Asomot joutuk byabastha prchalito noholeo pratigaraki ma-deutar man nijar soalik upahar swarupe sonar gohona diyar man ase. Kintu bahul bhabe arthik abastha beya hua babe sei hopun-hopun hoie roy. Kintu etiya Sarkare hei hopun puran karibo.
2019 chanatei ghoxana karisil ei Arundhati Scheme aru Scheme r adhinat prathame 10 gram son aru 30 hajarkoi taka diyato ghoxana karisil jadio sonar dam barhar babe joa mahat arthat 24 march t 40 hajar koi taka dile Government r falar para.

ARUNDHATI GOLD SCHEME

Eligibility Criteria for Arundhati Gold Scheme : GovtofAssam

Apunio jodi Apply karibo bisare, tente jani laok prathame jogyatar(Eligibility) bixoye:

 1. Bibah panjiyanar (Marriege Registration) homoyot koina aru dorar nunyatam (Minimum Age) boyosh krame 18 aru 21 basar hobo lagibo.


 2. Abedan kariye bihex bibah ain, 1954 (Special Marriege Law, 1954) r adhinat panjiyanbhuta hobo lagibo, mane Register Karibo lagibo.


 3. Abedankari garaki 2019 chanar 1 December t naiba tar pasat bibah sampanna aru 2020 chanar 1 january t ba tar pasat Bibh Panjiyan (Marriege Registration) karibo lagibo.


 4. Abedankariye 2020 chanar 1 january t ba tar pasat Bibh Panjiyan (Marriege Registration) karibo lagibo, mane biya pati panjiyan karibo lagibo.


 5. Abedan kari Kanyagarakir pitri-Matrir muth barxik ay 5 lakhatkoi kam hobo lagibo.


 6. Kanyagarakiye teor kebal pratham bibahar babe ei achanir subidha lobo paribo.


 7. Hei ekedinai mane jidina Marriege Registration Karile, Heidinai Arundhati Gold Scheme r Adhinat pabo lagiya labhalabhar babe Application karibo lagibo.


 8. Rajyar adibashi sampraday samuh aru cha-janajatir loksakalar bade baki sakalo sreni Kain aru Dara duyogarakie kameo High School hikhanta parikha naiba samaparjayar parikha uttirno hobo lagibo.


 9. Aha pas basaraloike adibashi sampradayake dhari cha-janajatir lokhokalar babe nunyatam hikhyagata arhatar khetrat maf kara hobo. Mane teolokar khetrat HSLC Pass nahaleo hobo.Etiya Aponaloke jogyata (Eligibility) khini gom pale. Aponar jodi Eikhini jogyata ase, tente apunio Apply karibo paribo Ei Arundhati Gold Scheme.

ARUNDHATI GOLD SCHEME

Documents for Arundhati Gold Scheme : GovtofAssam

Jadihe Apply karibo bisare tente aponak kisuman kagajpati lagibo. ki ki Documents lagibo heikhini chamu chamukoi janai dibo bisarisu....

 1. Bayasar Praman patra (Age Certificate) - cha janajati aru adibashi lokhokolok bad di sakaloe HSLC/CBSE naiba samoparjayar uttirna certificate dibo lagibo jar jogedi jate praman hoy dara-koina r bayas 21 aru 18 basar hoise.


 2. Anhate cha janajati aru adibasi sampraday r lokhokolar khetrat janmar praman patra naiba hikhyagata (Educational) praman patra naiba swastha parikhar jariyate labh kara praman patra jama dibo lagibo.


 3. Tar pasat bibah Registration r pramanpatra dibo lagibo.


 4. 5 lakhatkoi kam ay hoar praman patra hichabe soalir ma-deutar Income-Certificate lagibo, ji chakra bixoya karjyalayar para pabo.


 5. Dampatie nije Apply kare jadi tente teolokar Bank Account r Details lagibo.


 6. Hekhat eai je, pratham bibahar babe Gaon r Gaon Bura naiba moujadarar r para praman patra Ekhan lagibo.


ARUNDHATI GOLD SCHEME

How to Apply for Arundhati Gold Scheme: GovtofAssam

Kenekoi Apply karibo? Apply kariboloi ekebare hahaj Online madhyamere Apply karibo paribo.

Talar Step bor follow kari hahaj bhabe Online Apply karibo paribo....
 • Prathame https://revenueassam.nic.in/arundhati website loi jabo.


 • Webpage t goi Apply Online t click karak.


 • Application Form khon Fill-up karak.


 • Nijar Details aru Bank Details jama karak.


 • Form khon Submit karak.


 • Print kari uliai, Declaration t Signature karak.


 • Marriege Registration r lagat gathi dibo.


Hakalo bilak hoi juar pisat Verification hamapta huar pisat Apunar Account t ponpatiakoi government e Arundhati Gold Scheme r adhinat taka humuai dibo.Important Links for Arundhati Gold Scheme: GovtofAssamOfficial Website:Click Here

No comments:

Post a Comment